Kwaliteitsstatuut

We leveren psychologische zorg binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk.

Home » Kwaliteitsstatuut

ALGEMENE INFORMATIE 

1. DOELGROEP 

Raja Psychologie is werkzaam in de Generalistische Basis-GGZ.

(Jong)volwassenen en jeugdigen kunnen met de volgende problematiek in onze praktijk terecht:

 • Angstklachten
 • Depressie
 • Stressgerelateerde klachten
 • Identiteitsproblemen
 • Acculturatieproblemen
 • Trauma

Raja Psychologie is gespecialiseerd in behandelgesprekken met pubers en jongvolwassenen. Hierbij wordt aan de hand van elementen vanuit de presentietheorie, de psychodynamische psychotherapie, Acceptance & Commitment Therapie (ACT) en cognitieve gedragstherapie gewerkt aan een verbetering van functioneren op diverse levensgebieden. 

Naast jongvolwassenen kunnen ook jeugdigen en volwassenen terecht bij Raja Psychologie voor een behandeling op maat.

2. SAMENSTELLING VAN DE PRAKTIJK

 Aan Raja Psychologie zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:

 • Shehzad Raja, GZ-psycholoog BIG 89919007125
 • Emma de Kreek, orthopedagoog
 • Maame Hammond, psycholoog
 • Antony Robert, psycholoog
 • Wesley Sewnundun, psycholoog
 • Shahad Alsuhairi, psycholoog

3. PROFESSIONEEL NETWERK

Raja Psychologie maakt gebruik van een professioneel netwerk waaronder huisartsenpraktijk(en), collega psychologen en –psychotherapeuten en GGZ-instellingen. 

In het professioneel netwerk werkt Raja Psychologie het meest frequent samen met: 

 • Medicor huisartsenpraktijk
 • Psycho Informa Groep
 • Buutvrij Psychologen
 • Psychologenpraktijk Sane
 • Lucertis ADHD Levenslooppoli
 • Sociale wijkteams

Raja Psychologie maakt in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: 

 • Op- en afschaling; indien intensievere behandeling nodig is, wordt overleg gepleegd aangaande doorverwijzing naar Specialistische GGZ
 • Diagnose; bij diagnostische vraagstukken vindt overleg met collega-psychologen en psychotherapeuten plaats
 • Consultatie; bij specifieke hulpvragen wordt een beroep gedaan op het netwerk 
 • Medicatie; contact met huisarts betreffende medicamenteuze behandeling

Bij Raja Psychologie worden na aanmelding en/of intake duidelijke afspraken gemaakt betreffende bereikbaarheid en werkafspraken vanuit de Basis GGZ. Hier wordt duidelijk afgesproken met patiënten dat zij gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht kunnen bij hun eigen bij huisartsenpraktijk/post. Na beoordeling zou de dienstdoende huisarts verdere stappen kunnen ondernemen in het hulpverleningsproces. 

Raja Psychologie is bereikbaar tijdens kantooruren, er zijn geen specifieke afspraken gemaakt met ggz-crisisdienst, HAP of SEH. 

4. CONTRACTEN MET ZORGVERZEKERAARS

Raja Psychologie heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Alle behandeltrajecten in de Generalistische Basis GGZ/Zorgprestatiemodel worden dus volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de behandelgesprekken het eigen risico zullen belasten. 

Voor meer informatie betreffende contracten met zorgverzekeraars, vergoedingsmogelijkheden en kortingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de administratie: administratie@rajapsychologie.nl 

De tarieven die bij Raja Psychologie gehanteerd worden zijn terug te vinden op de website of in de praktijk. Dit geldt voor zowel het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg (OVP-tarief) als het tarief voor zelfbetalers. 

Er wordt bij Raja Psychologie een tarief gehanteerd van 50 euro per no-show. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren af te worden gezegd per mail of telefonisch. Afspraken hierover worden gemaakt tijdens intake en de voorwaarden en afspraken zijn ook terug te vinden in onze praktijk. 

5. KWALITEITSWAARBORG 

Raja Psychologie voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging: 

6. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING 

Patiënten kunnen met klachten over Raja Psychologie of de behandeling terecht bij collega’s van de praktijk zelf. In de meeste gevallen lukt het om klachten en ongenoegen samen te bespreken en een passende oplossing te vinden. Indien dit niet mogelijk is kan er een beroep worden gedaan op de klachtenfunctionaris. Raja Psychologie is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. De klachtenregeling en geschillenregeling is hier te vinden: 

https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling

7. REGELING BIJ VAKANTIE EN CALAMITEITEN

Bij vakanties en calamiteiten worden patiënten geïnformeerd bij wie zij terecht kunnen bij afwezigheid van hun behandelaar. Patiënten kunnen tijdens afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Sabine Feith, info@buutvrijpsychologen.nl  

Bij Raja Psychologie is overdracht geregeld en vastgelegd in geval van plotseling sluiten van de praktijk wegens overlijden of andere calamiteiten. 

HET BEHANDELPROCES – 

HET TRAJECT DAT DE PATIËNT BIJ RAJA PSYCHOLOGIE DOORLOOPT 

8. WACHTTIJD VOOR INTAKE EN BEHANDELING 

Bij Raja Psychologie wordt gestreefd naar zo kort mogelijke wachttijden. Na aanmelding voor een behandeling in de Basis GGZ kan intake doorgaans plaatsvinden binnen 1 week, afhankelijk van flexibiliteit van patiënten bij het plannen van afspraken. De behandelafspraken kunnen direct na intake worden door gepland. Indien er sprake is van wachttijden, dan zal dit duidelijk worden vermeld op de website. De wachttijden zullen dan maandelijks worden bijgehouden en zullen ook beschikbaar zijn in de praktijk. Voor actuele wachttijden kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de praktijk.

9. AANMELDING EN INTAKE 

Bij Raja Psychologie is de aanmeldprocedure als volgt geregeld:

De telefonische aanmelding wordt in behandeling genomen door de hoofdbehandelaar en praktijkhouder Shehzad Raja. Na een korte toelichting betreffende aanmelding en hulpvraag kan de intake binnen 1 week worden ingepland. Bij de intake is hoofdbehandelaar Shehzad Raja altijd aanwezig. 

Een patiënt kan worden terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien Raja Psychologie geen passend aanbod heeft op de hulpvraag van de patiënt.

10. DIAGNOSTIEK

De diagnose voor de behandeling wordt bij Raja Psychologie gesteld door Shehzad Raja werkzaam als praktijkhouder/GZ-psycholoog (9406) binnen de Generalistische Basis GGZ.  

11. BEHANDELING

Het behandelplan wordt bij Raja Psychologie in samenspraak met de patiënt opgesteld door Shehzad Raja werkzaam als praktijkhouder/GZ-psycholoog (9406) binnen de Generalistische Basis GGZ.  Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Shehzad Raja werkzaam als praktijkhouder/GZ-psycholoog (9406) binnen de Generalistische Basis GGZ. 

Patiënten worden bij aanmelding geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling.  

Na intakegesprek wordt met toestemming van patiënt eventueel een bericht via een beveiligde route (Zorgmail) naar de verwijzer verstuurd met onze bevindingen, diagnose en behandelplan.  

Na afronding van het behandeltraject zal er een bericht worden verstuurd aan de verwijzer met samenvatting behandeling en advies met betrekking tot vervolg. Bij langerdurende behandeling (> 30 weken) wordt eventueel een tussentijds bericht naar de verwijzer gestuurd betreffende de voortgang van de behandeling.

Bij Raja Psychologie wordt zorg gedragen voor goede communicatie met de patiënt en – indien van toepassing en met toestemming van de patiënt – diens naasten, over het beloop van de behandeling. Dit wordt gedaan door bij elk behandelcontact terug te komen op het behandelplan en de voortgang van de behandeling te bespreken. 

De voortgang van de behandeling wordt bij Raja Psychologie als volgt gemonitord:

 • Voortgangsbespreking behandelplan
 • Evaluatie
 • Vragenlijsten, ROM

12. EVALUATIE BEHANDELING VIA ROM

Bij Raja Psychologie wordt aan de hand van vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring = ROM) de  voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling geëvalueerd. 

Wij hebben een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROM (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Bij Raja Psychologie wordt periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling geëvalueerd. Als standaardperiode wordt hiervoor 10 weken gehanteerd. 

De tevredenheid van de patiënten van Raja Psychologie wordt gemeten aan de hand van evaluatiegesprekken met patiënten tijdens en bij afsluiting van behandeling. Tevens zijn er hiervoor ook vragenlijsten op onze praktijk beschikbaar. De resultaten vanuit de vragenlijsten zullen gebruikt worden om verbeteringen toe te passen en verder worden deze geplaatst op onze website en jaarlijks geactualiseerd.

13. AFSLUITING/NAZORG

Bij Raja Psychologie worden de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen met de patiënt (en eventueel zijn naasten) besproken. Er zal zo nodig een crisisplan en/of terugvalpreventieplan worden doorgenomen.

De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

Als een vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies aan de verwijzer gegeven. De vervolgbehandelaar wordt waar nodig geïnformeerd over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

OMGANG MET PATIËNTGEGEVENS 

Bij Raja Psychologie wordt altijd om toestemming van de patiënt gevraagd bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, wordt daartoe de geldende richtlijnen van de beroepsgroep gebruikt, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en het controleplan bij de zorgverzekeraar wordt opgevraagd (bij materiële controle). 

Bij Raja Psychologie wordt de privacyverklaring gebruikt als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

Een cijfer waar wij trots op zijn

Het was een grote stap voor mij om me aan te melden bij een psycholoog, omdat ik dacht dat mijn problemen niet groot genoeg waren. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe groot je problemen zijn, je kunt altijd terecht bij deze praktijk. De heer Raja is een fijne behandelaar die voldoende ruimte biedt om je verhaal te doen.

5/5

De hulp die ik hier krijg is geweldig! De omgeving is erg fijn en degene met wie ik nu praat is heel aardig en ze luistert naar me en daarnaast geeft ze me goede advies en tools die werken. Daarnaast is het fijn dat ik haar kan mailen als ik bijv. in de put zit en gewoon niet weet wat ik moet doen. het is fijn om te weten dat je hier niet alleen voor staat.

5/5

Ik ben heel tevreden over mijn behandeling. Er is namelijk heel passend gekeken naar de situatie en aan de hand daarvan is er gekeken wat goed is en wat niet. Dit heeft duidelijke handvaten gegeven om sneller en beter een keuze te maken. Dit liep persoonlijk niet goed en een inzicht van iemand anders helpt sterk bij het bepalen wat goed is en wat niet. Uiteindelijk is dit ten goede gekomen voor mezelf en ben ik zelfstandiger geworden. Mijn angstproblemen zijn hierdoor veel minder geworden en ik ben er sterker van geworden. Daar ben ik ook heel blij mee.

5/5

Er is een goede probleemanalyse gemaakt en de adviezen sloten hier goed op aan. Terugkoppeling van het geleerde via de mail vond ik prettig. Hierdoor kreeg ik bevestigd of ik het advies goed begrepen had. De sfeer tijdens de gesprekken was goed. Er was aandacht voor hetgeen gezegd of juist niet gezegd werd.

5/5

Een tijd geleden kwam ik via Shehzad bij Emma met mijn dochter. Inaya, meisje van toen 7 jaar liep erg vast. Woedebuien op school, en wij wisten niet zo goed waar dit vandaan kwam. Emma was zowel voor mij als moeder, en Inaya erg steunend. Ik kon altijd terecht voor vragen, en Inaya vond het fijn om met haar te praten. Emma leerde Inaya om te gaan met haar boosheid, en gaf ons fijne adviezen waar ook school veel aan had.

5/5

De behandelingen geven jouw gedachten een ander perspectief en daarbij helpen die om jouw op het rechte pad te behouden, daarnaast zijn het allemaal hele lieve mensen waardoor de omgeving juist veilig voelt.

5/5