WE ARE MOVING! Raja Psychologie gaat verhuizen per 26. februari 2024

SEE ENGLISH TEXT BELOW

Beste client,

Je bent bij onze praktijk in behandeling en hebt inmiddels kunnen ervaren dat wij binnen onze praktijk gericht zijn op het creëren en faciliteren van nieuwe (behandel)mogelijkheden. Hierbij speelt het openstaan voor verandering en het aangaan van nieuwe uitdagingen een belangrijke rol!

Helemaal in de geest van deze visie zijn wij blij jullie het volgende nieuws te brengen:

We gaan verhuizen per 26 februari 2024!

Het begin van het jaar is het meest geliefde moment voor veranderingen. De lente breekt aan, het is een tijd van bloei , de dagen worden langer en de zon krachtiger. Een tijd waar we ons op verheugen.

Wij hebben met veel plezier in het pand in de Van Aerssenstraat gewerkt, er is veel veranderd in en om de praktijk in deze tijd.

Het is niet altijd eenvoudig om hulp op te zoeken en je open te stellen om vervolgens met jezelf aan de slag te gaan. We willen jou bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze praktijk. Dankzij jullie flexibiliteit en openheid kunnen de veranderingen plaats vinden die soms nodig zijn. We vinden het heel belangrijk om jullie individueel de zorg te kunnen bieden die jullie verdienen en wensen.

Raja Psychologie werkt vanaf 26 februari 2024 vanaf de Hertog Albrechtlaan 6, 2553GS Den Haag (Den Haag Zuid – Madestein).   

De nieuwe locatie geeft ons dezelfde mogelijkheden en de ruimte om jullie, onze praktijk en alle ideeën tot bloei te laten komen.

We hopen dat de nieuwe locatie ons gaat inspireren en dat we er samen veel mogen leren. Er zal plek zijn voor rust, bezinning, verbinding en groei, maar uiteraard ook voor vreugde.

Het zal een mooie, hartelijke en warme plek worden om jullie te verwelkomen. We hopen dat iedereen zich daar thuis zal voelen!

Onze nieuwe locatie bevindt zich in Den Haag Zuid in een groene, rustgevende omgeving omringd door parken. Parkeren is gratis en wat openbaar vervoer betreft zijn er 2 buslijnen en 1 tramlijn.

De tram (tram 2 richting Kraayenstein) is het meest voor de hand liggend omdat die direct vanaf Den Haag Centraal rijdt. De uitstap halte is tevens het eindpunt van tram 2. Vanaf daar is het nog 14 minuten lopen door een park. Dit is een mooie mogelijkheid om zowel voor als na je behandelafspraak tot rust en bezinning te komen.

We zullen ook in de huidige wachtkamer informatie ophangen over de verhuizing. Als je vragen of zorgen hebt dan kan je natuurlijk altijd bij ons terecht! Aarzel niet om ons aan te spreken of deel je gedachten in een mail met info@rajapsychologie.nl of met jouw behandelaar. We begrijpen dat de verhuizing voor sommige mensen invloed kan hebben op de voortzetting van hun behandeling, maar we hopen van harte deze stap met jou samen te kunnen maken en ons mooie werk samen voort te kunnen zetten.

Tot en met vrijdag 23 februari 2024 vinden jouw afspraken plaats op de huidige locatie in de Van Aerssenstraat 16.

We kijken er heel erg naar uit en hopen dat je net zo enthousiast bent als wij.

Als je verder nog vragen hebt horen we die graag, maar ook jouw twijfels en zorgen zijn welkom. We doen het met z’n allen!

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Team Raja Psychologie

 

Dear client,

You are in treatment within our practice and have already experienced that we are focused on creating and facilitating new (treatment) options within our practice. Being open to change and taking on new challenges plays an important role in your process!

In the spirit of this vision, we are pleased to bring you the following news:

We are moving on February 26th, 2024!

The beginning of the year is the most popular time for changes. Spring is here, it is a time to blossom, the days are getting longer and the sun is getting stronger. A time we look forward to.

We have enjoyed working in the building in the Van Aerssenstraat, a lot has changed in and around the practice during this time.

It is not always easy to seek help and open up and then start working on yourself. We would like to thank you for the trust you have placed in our practice. Thanks to your flexibility and openness, the changes that are sometimes necessary can take place. We believe it is very important to be able to offer you individually the care you deserve and desire.

Raja Psychologie will work from February 26, 2024 from Hertog Albrechtlaan 6, 2553GS The Hague (The Hague South – Madestein).

The new location gives us the same possibilities and the space to allow you, our practice and all ideas to flourish.

We hope that the new location will inspire us and that we can learn a lot together. There will be room for peace, reflection, connection and growth, but of course also for joy.

It will be a beautiful, cordial and warm place to welcome you. We hope everyone will feel at home there!

Our new location is located in The Hague South in a green, relaxing environment surrounded by parks. Parking is free and as far as public transport is concerned, there are 2 bus lines and 1 tram line.

The tram (tram 2 towards Kraayenstein) is the most obvious choice because it runs directly from The Hague Central Station. The exit stop is also the endstop of tram 2. From there it is a 14-minute walk through a park. This is a great opportunity to relax and reflect both before and after your treatment appointment.

We will also post information about the move in the current waiting room. If you have any questions or concerns, you can always contact us! Do not hesitate to contact us or share your thoughts in an email to info@rajapsychologie.nl or with your therapist. We understand that the move may affect the continuation of treatment for some people, but we sincerely hope to be able to take this step with you and continue our wonderful work together.

Until Friday, February 23rd, 2024 your appointments will take place at the current location at Van Aerssenstraat 16.

We are really looking forward to it and hope you are as excited as we are.

If you have any further questions, we would love to hear them, but your doubts and concerns are also welcome!

We hope to have informed you sufficiently,

Kind regards,

Team Raja Psychologie